CODE: HOA_CAM_TAY_012

Danh mục: Hoa cầm tay

Giá tham khảo 500.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm: Hoa cầm tay kết hợp hoa hồng trắng, lá thiên môn

Share link hình ảnh: http://www.mercy.vn/hoa-cam-tay/hoa-cam-tay-ket-hop-hoa-hong-trang-la-thien-mon-27